-          مجوز فعالیت در حوزه ی شرکتی و حقوقی به شماره ی ثبت777 در سازمان ثبت اسناد استان اصفهان .

-          مجوز کانون آگهی پگاه گرافیک به شماره ی 470 از اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان.

-          شناسه ی ملی شرکت آذرمهراصفهان به شماره ی 10260137176

-          کد اقتصادی شرکت آذرمهراصفهان در اداره ی امور مالیاتی کشور: 411177381748

-          عضو فعال سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان به شماره ی

-          عضویت در اداره ی صنایع و معادن در بخش نمادهای الکترونیکی (Enamd.ir).

-          عضو فعال شرکت گوگل در قرارداد های تجاری بالاتر از بیست هزار دلار.